Geschil over de domeinnaam Mailflower.nl

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Geschil over de domeinnaam Mailflower.nl

Geschil over de domeinnaam Mailflower.nl

09-01-2020 Door: Domeinmagazijn.nl

De domeinnaam Mailflower.nl

De eiser is Flowmailer b.v., een onderneming die actief is met diensten voor het versturen van mails.  

De verweerder is dhr. Evert-Jan van de Keuken, de huidige eigenaar van de genoemde domeinnamen.

Er is in oktober 2019 een geschillenbeslechter aangesteld in dit dispuut.

De eiser heeft sinds 2014 merkrechten, zowel in de Benelux als ook in de Europese Unie, op het woordmerk Flowmailer. Volgens de eiser is er serieus verwarringsgevaar te duchten door het gebruik van een domeinnaam waar dezelfde woorden worden gebruikt maar in een andere volgorde. Tevens stelt de eiser dat de verweerder probeert mee te liften op de bekendheid van de onderneming Flowmailer.

De verweerder heeft de domeinnaam mailflower.nl in december 2018 geregistreerd en in juni 2019 ook de domeinnaam mailflowr.nl. Onder de laatste domeinnaam biedt de verweerder een softwareproduct aan voor gedeelde mailboxen. De verweerder stelt dat er sprake is van een ander soort dienstverlening en er geen sprake is van verwarringsgevaar. Ook stelt de verweerder niet uit te zijn op klanten die behoren bij de onderneming van de eiser. Tevens stelt verweerder dat de domeinnaam gebruikt wordt in de betekenis van ‘flower’ (bloem) en dit ook zodanig is verwerkt in het logo.

In een dergelijk geschil dient de eiser te onderbouwen dat cumulatief aan drie vereisten wordt voldaan:

  1. Er is sprake van verwarringsgevaar met een handelsnaam of merkrecht van de eiser
  2. De verweerder heeft geen recht of legitiem belang met de domeinnaam
  3. De registratie of het gebruik van de domeinnaam is te kwader trouw

De geschillenbeslechter stelt dat aan het eerste criterium is voldaan. De domeinnamen lijken in zekere mate op elkaar en hierdoor kan verwarringsgevaar ontstaan.

Echter, de eisende partij moet ook aannemelijk maken dat de huidige eigenaar geen legitiem belang heeft bij gebruik van de domeinnaam. In deze situatie is de huidige eigenaar een andere dienstverlening gestart en niet met als primair doel om de eisende partij het handelen onmogelijk te maken. Er is tevens geen bewijs dat de verweerder al bekend was met de onderneming van eiser of anderszins op de hoogte was van handelsnaam- of merkrecht. Dan is daarmee niet aangetoond dat het te kwader trouw is geregistreerd.

De conclusie is dat de eisende partij niet heeft voldaan aan het tweede en derde criterium en wijst de vordering af.